Szukaj

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników, przysługujące im prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 Definicje:

  • Serwis  sklep on-line prowadzony pod adresem www.sklep.mpk.wroc.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie
  • MPK – MPK Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79 (zwana dalej: „MPK”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027173, NIP 8961004279, REGON 930879788

wysokość kapitału zakładowego: 318 184 875,00 zł.

Administratorem danych jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPK Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu, 50-316 Wrocław, ul. Bolesława Prusa 75-79

MPK wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@mpk.wroc.pl. 

Cel przetwarzania

  • MPK przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Serwisu i utrzymywania konta Użytkownika w Serwisie, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie,
- zawarcia umowy,
- dokonania rozliczeń,
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
- korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia),

- kontaktu z Użytkownikiem bądź potencjalnym Użytkownikiem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Rodzaj danych

MPK przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. założenia konta Użytkownika w Serwisie:
- imię i nazwisko
- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
- imię i nazwisko
- płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia
- nr PESEL
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

- nr konta bankowego w przypadku zwrotów


4. Dane przetwarzane na stronach www

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes MPK lub podmiotów trzecich, MPK jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników (na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane takie mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP urządzenia Użytkownika, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Dzięki gromadzeniu powyższych informacji MPK zapewnia Użytkownikom pełen dostęp do Serwisu i może poprawiać jakość świadczonych usług. 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – to jest wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz spełnienie naszych ustawowych obowiązków, np. obsługi zamówienia, rozpatrzenia reklamacji bądź zwrotu, a także wsparcie zarówno w trakcie procesu sprzedaży jak również rozwiązywanie zgłaszanych problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. W każdej chwili może żądać usunięcia jego danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie.
  2. W każdej chwili może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie.
  3. Może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z jego decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  4. W każdej chwili może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
  5. Przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Mamy obowiązek poinformować Użytkownika o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.

Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych, np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, nie spowoduje całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, ponieważ w przypadku dokonania zakupów w Serwisie jesteśmy zobowiązani przechowywać dane o dokonanych transakcjach przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klienta przechowujemy do chwili zrealizowania zamówienia a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa.

Dodatkowo archiwizujemy wszelkie zgłoszenia i korespondencję mailową przez okres 2 lat.

Po zakończeniu zamówienia w naszych systemach pozostaną dane dotyczące zawartych przez Użytkownika transakcji w Serwisie, gdyż jest to nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, będziemy przechowywać dane Użytkownika przez czas wygaśnięcia jego roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, np. rękojmi.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do nas w wybrany przez Użytkownika sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@mpk.wroc.pl

Powierzenie przetwarzania i udostępnianie danych

MPK powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z MPK, a także ,w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. operatorowi magazynu w celu przygotowania zamówionego przez Użytkownika towaru do wysyłki.

MPK będzie przekazywało dane osobowe Użytkownika podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartej umowy, np. firmom kurierskim bądź operatorom płatności, które to podmioty z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.

 

Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka
Skip to content