Szukaj

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MPK

Regulamin sklepu internetowego

 

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.sklep.mpk.wroc.pl  jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79 50-316 Wrocław (zwana dalej: „MPK”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000027173,

NIP 8961004279, REGON 930879788

wysokość kapitału zakładowego: 318 184 875,00 zł.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- pod adresem OP Sklep internetowy, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław

- telefonicznie (w godzinach od 9:00 do 14:00) pod numerem dla telefonów stacjonarnych i : 71 322 09 89 (koszt połączenia według taryfy operatora)

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@mpk.wroc.pl

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego

1.3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów handlowych będących w ofercie Sklepu. Wszystkie oferowane Towary są fabrycznie nowe.
1.4. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego www.sklep.mpk.wroc.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz wyjaśnia kwestię zwrotu Towarów.
1.5. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a MPK.
1.6. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
1.7. Klient korzystający ze Sklepu oraz dokonujący zakupów w Sklepie akceptuje Regulamin Sklepu.
1.8. Wszystkie oznaczenia Towarów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami Towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego

 

 

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego MPK

2. Definicje
2.1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
2.2. Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.mpk.wroc.pl.
2.3. Sprzedawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław.

2.4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu.

2.5.Konsument – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, korzystająca ze Sklepu.
2.6. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
2.7. Konto – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
2.8. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie.
2.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
2.10. Towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu.

2.11. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.12. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które MPK przetwarza na zasadach wskazanych w Polityka Prywatności

 

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklep.mpk.wroc.pl.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o cechach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Zamawiając Towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

3.4 Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3.5 Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3.6 Informacje o produktach, prezentowane na stronach internetowych Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta Towaru, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”

4.3. Następnie uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego Towaru – imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu oraz danych potrzebnych do wystawienia faktury - jeśli Klient wybierze taką opcję - NIP/PESEL, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu.

4.4 Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji i zakładania konta. W tym celu należy wybrać przycisk „Zamawiam jako gość”.

4.5 Klient ma możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto.

4.6. Po założeniu konta/zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o Towarach ze sklepu.

4.7. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.8. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części Metody płatności online dostępnych u dostawcy Autopay.

4.9. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.10., Po wybraniu płatności online Klient  zostanie przekierowany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.11. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez MPK, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.12. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie, zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.13. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.14. MPK może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

4.15. Paragon lub faktura zostanie dostarczona wraz z towarem.

 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do wartości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i MPK. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez MPK zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. MPK zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 

 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

 

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MPK może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.3.Dostawa następuje pod adres wskazany przez Klienta.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności jednej z aktualnie dostępnych płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez MPK  firma kurierska.

8.7. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu Klienta.
8.8. Złożony podpis na dokumentach przewozowych jest potwierdzeniem dostarczenia przesyłki.
8.9. Podczas odbioru Towaru Klient proszony jest o kontrolę zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Jeśli przesyłka jest w widoczny sposób uszkodzona podczas transportu prosi się o jej nie odbieranie lub odnotowanie tego faktu na protokole szkody, który posiada ze sobą kurier. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od firmy kurierskiej w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego
w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail sklepu.

9. Formy płatności za zamówienie.

9.1. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności, tj. jest serwisu jednego z partnerów MPK. Po dokonaniu wyboru, Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

9.2. MPK nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty, np. w banku lub na poczcie.

9.3. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę), płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera MPK. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.

9.4. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do MPK na adres: sklep@mpk.wroc.pl.

 

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.sklep.mpk.wroc.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że MPK może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

11. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, MPK zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, MPK niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

- w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności online – 17,48 PLN brutto,

- w przypadku wysyłki do paczkomatu i płatności online – 15,02 PLN brutto,

 

13. Odstąpienie od umowy

13.1.Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta) weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument składa MPK jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełniając formularz w zakładce „Zwroty”  przesyłając go do MPK w jeden ze wskazanych sposobów:

- pocztą na adres: OP Sklep internetowy, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@mpk.wroc.pl

Na formularzu musi znajdować się czytelny podpis Klienta.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, MPK zwraca Klientowi otrzymane płatności, bez uwzględnienia  kosztów dostarczenia towaru do Klienta nie później niż 14 dni od dnia, w którym MPK została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany poprzez przelew bankowy na wskazany przez Klienta numer konta.

13.7. MPK może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Towaru.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: OP Sklep internetowy, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował MPK o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Zwrot rzeczy będzie dokonany przez Klienta na jego koszt.

13.10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są Towary owe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów MPK ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każdy Towar kupiony w sklepie internetowym MPK może być reklamowany, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową lub kurierem.

14.4. Aby skorzystać z prawa do reklamacji towaru, Klient musi wypełnić formularz w zakładce „Reklamacje” i przesyłać go do MPK na adres: OP Sklep internetowy, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław razem z reklamowanym produktem

14.5. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostaje poinformowany w ciągu 14 dni. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku MPK pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadne, dostarczane są nowe lub naprawione Towary do Klienta na koszt Sprzedawcy.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@mpk.wroc.pl. Jeżeli do zamówienia została wystawiona faktura, Konsument otrzyma również fakturę korygującą.

 

15. Wystawienie faktury

15.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

15.2.  Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy wystawienia faktury do paragonu fiskalnego jeżeli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone Sprzedawcy na piśmie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, pod warunkiem zwrotu Sprzedawcy oryginału paragonu fiskalnego.

15.3. Brak numeru NIP na paragonie fiskalnym wyklucza możliwość wystawienia faktury na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.

15.4. MPK nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

15.5. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony Klienta, iż  momentem obniżenia podstawy opodatkowania jest moment wystawienia faktury korygującej przez MPK. MPK wystawia fakturę korygującą po otrzymaniu zwrotu towaru do MPK (w przypadku odstąpienia od umowy) lub po uznaniu reklamacji, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia i rozliczenia faktury korygującej.

 

16. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, MPK  przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka
Skip to content